Reklamace

 Záruka a reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady na zboží, které nejsou vadami zjevnými, a jež se projevily na zboží ve lhůtě, ve které prodávající poskytuje na tyto vady zboží záruku. Záruka je poskytována za funkčnost, za způsobilost ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu, a to po dobu, po kterou prodávající poskytuje na toto zboží záruku. Vady musí být kupujícím v této záruční době písemně uplatněny. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení nebo na záručním listě.
2. Záruční doby pro jednotlivé typy zboží jsou stanoveny u jednotlivých položek, které jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího http://www.profigrass.cz. Jelikož se záruční doby mohou v průběhu času měnit, platí, že pro zakoupené zboží platí záruční doba uvedená v online katalogu ke dni provedení objednávky. 
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace dodat na vlastní náklady reklamované zboží prodávajícímu, uvést datum instalace a stručný popis závady nebo způsobu, jakým se vada projevuje. V případě, že bude kupující reklamovat zboží přímo v sídle prodávajícího, sepíše s ním reklamační technik reklamační protokol, jehož kopii kupující obdrží. Bude-li kupující reklamovat vadné zboží, je nutné, aby toto zboží bylo kupujícím předáno v čistém stavu.
4. Prodávající/reklamační technik posoudí oprávněnost reklamace a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
5. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
6. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
8. Prodávající neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravcem během přepravy ke kupujícímu. Odpovědnost za bezchybné doručení zboží přebírá po dobu přepravy smluvní přepravní společnost.
9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Dále prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené vyšší mocí (např. blesk, záplavy apod.), za zboží, které bylo použito nebo namontováno způsobem v rozporu se specifikacemi a instrukcemi a nebylo použito k účelu, ke kterému je určeno, a dále za komponenty, které nejsou dodány společností Profigrass s.r.o., i když jsou používány ve spojení s výrobky dodanými společností Profigrass s.r.o.
10. Prodávající neodpovídá ani za nepřímé, související nebo následné škody způsobené ve spojitosti se závadou součásti dodanou společností Profigrass, zahrnující ale neomezující se např. na škody na vegetaci, náklady na náhradní servis v době poruchy, poškození majetku nebo zranění osob v důsledku práce instalační firmy nebo nedbalosti apod.   
11. Prodávající dále neodpovídá za vady zjevné po uplynutí lhůty stanovené k oznámení těchto vad prodávajícímu dle čl. VI. odst. 9 a 10 obchodních podmínek.
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz