Obchodní podmínky B2C

Všeobecné obchodní podmínky - spotřebitelé

obchodní společnosti Profigrass s.r.o.
IČ 253 19 876
se sídlem Brno, Holzova 1527/9, PSČ 628 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25434

I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Profigrass s.r.o., IČ 253 19 876, se sídlem Brno, Holzova 1527/9, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25434 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který vystupuje v pozici spotřebitele (dále jen „kupující“, prodávající a kupující společně jen „smluvní strany“).
2. Spotřebitelem je jakákoliv osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
3. Je-li ustanovení smlouvy odlišné od ustanovení těchto obchodních podmínek, přednost má ustanovení obsažené ve smlouvě.
4. Kupující může být kupujícím v provozovně prodávajícího nebo může učinit nákup prostřednictvím on-line objednávkového systému prodávajícího (e-shopu) na adrese http://profigrass.cz. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny typy smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím.
5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
6. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího (Profigrass s.r.o.) nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je koupě zboží nabízeného prodávajícím. Seznam zboží je uveden v internetovém on-line katalogu prodávajícího na adrese http://profigrass.cz. U každé položky zboží je uvedena dostupnost, cena, popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr zboží kupujícím.
2. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony, jakož i ostatní parametry a údaje zboží uvedené na internetových stránkách, katalozích, cenících a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v objednávce výslovně uvedeny jako závazné a pokud nebyly v prodejním dokladu či přiloženém návodu na použití či předávacím protokolu výslovně specifikovány.
3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého nabízeného zboží.
4. Prodávající dodá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
III. Uzavření smlouvy
1. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace řádně vyplněné objednávky kupujícího.
2. Kupující uskuteční objednávku zboží písemně, a to emailem, popř. osobně v sídle společnosti nebo v provozovně prodávajícího, a dále je možné učinit objednávku prostřednictvím e-shopu po internetu – www.profigrass.cz.
3. Objednání prostřednictvím e-shopu. Je-li objednávka učiněna prostřednictvím e-shopu po internetu, má se za to, že objednávka je řádně vyplněna v případě, že jsou řádně a pravdivě vyplněny veškeré informace výslovně vyžadované elektronickým objednávkovým formulářem na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „elektronická objednávka“). Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupní smlouva vzniká odesláním elektronické objednávky kupujícím a přijetím objednávky a straně prodávajícího. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. 
4. Objednání prostřednictvím emailu. V případě objednávky učiněné písemně prostřednictvím emailu musí kupující uvést své identifikační údaje, popis zboží, katalogové a modelové číslo, množství zboží, způsob převzetí zboží (osobní odběr v sídle nebo v provozovně prodávajícího nebo dodání zboží přepravní společností), dodací adresu (nejedná-li se o osobní odběr), požadovaný termín plnění a způsob platby. Způsob platby má prodávající právo upravit dle vlastního uvážení v rozsahu dle čl. V. odst. 1 obchodních podmínek. Prodávající zašle kupujícímu akceptaci objednávky prostřednictvím e-mailové pošty, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Jestliže poskytovatel ve lhůtě dle předchozí věty tohoto článku objednávku neakceptuje, považuje se objednávka za odmítnutou.
5. Objednávku je oprávněn kupující i prodávající bez udání důvodu zrušit do potvrzení objednávky prodávajícím. Změny v již zaslané a akceptované objednávce je možno provést pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
6. V potvrzení objednávky ze strany prodávajícího bude obsaženo:
- Specifikace objednaného zboží;
- Celková kupní cena včetně DPH;
- Způsob dopravy
- Způsob platby
- V případě osobního odběru adresa provozovny, kde bude zboží k osobnímu odběru připraveno;
- V případě přepravy zboží, termín, kdy bude objednané zboží expedováno a adresa, kde bude objednané zboží doručováno;
- Pokud objednané zboží není skladem, nebo jej není jinak možné dodat ve standardním termínu, informace o prodloužení doby dodání zboží;

IV. Kupní cena
1. Kupující je povinen za zboží zaplatit kupní cenu. Veškeré kupní ceny jsou smluvní a pokud není písemnou smlouvou stanoveno jinak, jsou kupní ceny stanoveny v souladu s nabídkou internetového obchodu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. 
2. K ceně zboží uvedené v nabídce internetového obchodu u jednotlivých položek zboží bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. V uvedených kupních cenách jsou zahrnuté veškeré poplatky a spotřební daně, jedná-li se o zboží, jejichž prodej vyžaduje účtování těchto poplatků zákony ČR. U zboží, jehož prodej vyžaduje zákony ČR vyčíslení poplatků zvlášť (např. Recyklační příspěvek), jsou poplatky uvedeny samostatně. Součástí kupní ceny zboží je také cena dopravy v rámci celé ČR, s těmito výjimkami: V případě objednávky zboží, které je označeno v e-shopu jako nadrozměrné a pro zboží v hodnotě nižší jak 5.000,- Kč bez DPH a pro zboží na dobírku, budou k ceně zboží připočteny náklady na přepravu dle smluvní přepravní společnosti (PPL CZ s.r.o. SCHENKER,  TOPTRANS EU, a.s. a další). 
3. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu prodávajícího a jsou platné v době odeslání objednávky prodávajícímu.  
4. V případě zboží objednávaného prostřednictvím e-shopu prodávajícího může kupující využít speciálních časově omezených akčních nabídek, množstevně limitovaných doprodejových nabídek nebo zvýhodněných cen za balení. Tyto akční nabídky platí do vyprodání zásob při uvedeném počtu kusů nebo po dobu časově určenou.
5. Jelikož prodávající může ceny zboží v průběhu času měnit, platí, že pro zakoupené zboží platí kupní cena uvedená na internetovém obchodu ke dni provedení objednávky.
 
V. Platební podmínky
1. Kupní cenu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky kupujícího může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího.
b) platební kartou při osobním odběru v kamenné prodejně prodávajícího, s výjimkou uvedenou níže v čl. V. odst. 6 obchodních podmínek.
c) na dobírku v hotovosti nebo platební kartou (umožňují-li to podmínky smluvního přepravce prodávajícího) v místě určeném kupujícím v objednávce jako dodací adresa.
d) předem převodem na účet prodávajícího. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1-5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno nebo připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude rezervováno po dobu deseti (10) pracovních dnů. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
2. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
3. V případě bezhotovostní platby předem převodem je kupující povinen uvést na platebním příkazu také variabilní symbol platby (číslo faktury – daňového dokladu).
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5. Případné řešení reklamace zboží nemá odkladný účinek na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a na termín její splatnosti.
 
VI. Dodání zboží
1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží, v množství, druhu a typu, jež stanoví prodávajícím potvrzená objednávka.
2. V případě osobního odběru se dodání zboží uskutečňuje v sídle prodávajícího nebo v jiných provozovnách prodávajícího, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího http://www.profigrass.cz/kontakty. Osobní odběr zboží lze provést pouze v otevíracích dobách provozoven prodávajícího, které jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. V případě osobního odběru zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, je povinnost prodávajícího dodat zboží splněna podpisem kupujícího či odpovědného pracovníka na dodacím listu. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
3. Kupující je povinen si objednané zboží převzít nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od data uvedeném v potvrzení objednávky dle čl. III. odst. 6 obchodních podmínek.  Pokud ze strany kupujícího nedojde k převzetí zboží ve lhůtě uvedené v předchozí větě, zaniká povinnost prodávajícího objednané zboží kupujícímu předat a kupující není oprávněn se domáhat převzetí objednaného zboží.
4. O provedeném předání a převzetí zboží pořídí smluvní strany zápis ve formě dodacího listu, který bude opatřen podpisy smluvních stran, případně osob pověřených za ně zboží předat a převzít. V případě, že kupující odmítne zboží převzít v důsledku zjevných vad na zboží (popř. z důvodu poškození či vady obalu), je povinen tuto skutečnost zaznamenat na dodacím listu. Zboží se považuje za dodané i v případě, kdy kupující bez důvodu odmítne zboží převzít.
5. Odmítne-li kupující nebo jím pověřená osoba uvést své jméno a podpis na dodací list, zboží mu nemusí být vydáno a prodávající má právo výdej zboží odmítnout.
6. V případě přepravy zboží je povinnost prodávajícího dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu přepravci. Přepravce zboží dopravuje do místa dodání, kterým je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat také veškeré doklady vztahující se ke zboží a jeho užívání. Doba dodání zboží je plně závislá na možnostech přepravce. 
7. Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dle čl. III odst. 6 obchodních podmínek, je objednávka standardně expedována do 24 hodin (neurčuje-li objednávka kupujícího pozdější termín plnění). Připadne-li den expedice na den pracovního klidu, je dnem expedice nejbližší nadcházející pracovní den. V případě, že bude objednávka učiněna do 10:00 hodiny pracovního dne, bude expedována týž den, bude-li to možné. Expedice zboží při objednání do 10:00 hodiny pracovního dne se nevztahuje na nadrozměrné zboží.
8. V případě objednávky většího množství zboží nebo zboží, které není dostupné skladem, se doba expedice může prodloužit v závislosti na objednávaném druhu zboží.
9. Kupující má povinnost prohlédnout a překontrolovat obal zboží, a to ihned po převzetí zboží od dopravce. Bude-li obal poškozený, má kupující povinnost ihned prohlédnout také zboží. V případě poškození či vady jak obalu, tak zboží, má kupující povinnost toto poškození ihned reklamovat přímo u dopravce a poté nejpozději do 24 hodin o takovémto poškození informovat písemně (i prostřednictvím emailu) prodávajícího. Nebude-li kupující reklamovat poškozený obal, potažmo poškozené nebo chybějící zboží postupem uvedeným v předchozí větě, nelze poté zboží již reklamovat u prodávajícího, pokud zákon, tyto obchodí podmínky nebo individuální dohoda nestanoví jinak. 
10. V případě nepoškozeného obalu zboží je kupující povinen dodané zboží převzít a bez zbytečného odkladu po převzetí zboží jej prohlédnout. V případě, že bude zboží vykazovat zjevné vady, je povinen tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejdéle však ve lhůtě 3 dnů ode dne převzetí zboží, a to písemně. Přičemž zjevnými vadami se rozumí vady zboží, které kupující měl a mohl zjistit při této prohlídce, a to např. vady v množství, typu a druhu zboží a dále vady spočívající v poškození, které je na první pohled zjevné. Kupující má tuto povinnost i tehdy, pokud jde o zboží, na které je poskytnuta záruka.
11. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem, kdy kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu zboží v plné výši, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut.
12. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, je-li zboží kupujícímu odesíláno. V ostatních případech přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím, případně jím pověřenou osobou.
 
VII. Nakládání s obaly
1. Prodávající se může dohodnout s kupujícím o odběru použitých obalů od jim dodávaného zboží a zajistit jejich ekologickou likvidaci ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění aktuálních předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění aktuálních předpisů.
2. Poplatky vztahující se k ekologické likvidaci jsou již zahrnuty v kupní ceně zboží.
 3. Prodávající prohlašuje, že je zařazen do programu sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů firmy EKO-KOM a.s. a systému ekologického nakládání s elektroodpadem firmy REMA.
 
VIII. Povinnost vydat nezaplacené zboží
1. S ohledem na sjednanou výhradu vlastnictví se kupující zavazuje v případě prodlení s úhradou kupní ceny za zboží delší než 15 dnů, vydat nezaplacené zboží, a to nejpozději do 7 dnů ode dne porušení povinnosti, prodávajícímu.
2. V případě, že v této lhůtě nebude zboží vráceno prodávajícímu, poskytne prodávající kupujícímu dodatečnou lhůtu k vrácení zboží, a to v délce 10 dnů. O poskytnutí této dodatečné lhůty bude kupující písemně informován výzvou zaslanou prodávajícím. 
3. Prodávající je povinen neprodané zboží převzít. O vydání a převzetí nezaplaceného zboží sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou případné škody na zboží. 
4. Odebrání dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit zboží, které zůstalo neodebráno prodávajícím zpět.
5. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva není kupující oprávněn s dodaným zbožím dále disponovat, tedy zejména není oprávněn platně převést zboží na třetí osobu, zatížit jej zástavním nebo jiným právem, nebo je přenechat k užívání jinému. Kupující je povinen po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží chránit před jeho zničením, zcizením nebo poškozením, případně též zboží na své náklady pojistit.
 
IX. Záruka a reklamace
1. Prodávající odpovídá za vady na zboží, které nejsou vadami zjevnými, a jež se projevily na zboží ve lhůtě, ve které prodávající poskytuje na tyto vady zboží záruku. Záruka je poskytována za funkčnost, za způsobilost ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu, a to po dobu, po kterou prodávající poskytuje na toto zboží záruku. Vady musí být kupujícím v této záruční době písemně uplatněny. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení nebo na záručním listě.
2. Záruční doby pro jednotlivé typy zboží jsou stanoveny u jednotlivých položek, které jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího http://www.profigrass.cz. Jelikož se záruční doby mohou v průběhu času měnit, platí, že pro zakoupené zboží platí záruční doba uvedená v online katalogu ke dni provedení objednávky. 
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace dodat na vlastní náklady reklamované zboží prodávajícímu, uvést datum instalace a stručný popis závady nebo způsobu, jakým se vada projevuje. V případě, že bude kupující reklamovat zboží přímo v sídle prodávajícího, sepíše s ním reklamační technik reklamační protokol, jehož kopii kupující obdrží. Bude-li kupující reklamovat vadné zboží, je nutné, aby toto zboží bylo kupujícím předáno v čistém stavu.
4. Prodávající/reklamační technik posoudí oprávněnost reklamace a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
5. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
6. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
8. Prodávající neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravcem během přepravy ke kupujícímu. Odpovědnost za bezchybné doručení zboží přebírá po dobu přepravy smluvní přepravní společnost.
9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Dále prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené vyšší mocí (např. blesk, záplavy apod.), za zboží, které bylo použito nebo namontováno způsobem v rozporu se specifikacemi a instrukcemi a nebylo použito k účelu, ke kterému je určeno, a dále za komponenty, které nejsou dodány společností Profigrass s.r.o., i když jsou používány ve spojení s výrobky dodanými společností Profigrass s.r.o.
10. Prodávající neodpovídá ani za nepřímé, související nebo následné škody způsobené ve spojitosti se závadou součásti dodanou společností Profigrass, zahrnující ale neomezující se např. na škody na vegetaci, náklady na náhradní servis v době poruchy, poškození majetku nebo zranění osob v důsledku práce instalační firmy nebo nedbalosti apod.   
11. Prodávající dále neodpovídá za vady zjevné po uplynutí lhůty stanovené k oznámení těchto vad prodávajícímu dle čl. VI. odst. 9 a 10 obchodních podmínek.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující je v případě uzavření smlouvy distančním způsobem (tj. na dálku prostřednictvím e-shopu nebo e-mailu) oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
2. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
3. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího musí být provedeno písemně a kupující může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn zde. Odstoupení od smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího, příp. na adresu elektronické pošty prodávajícího (eshop@profigrass.cz). Odstoupení od smlouvy musí v každém případě obsahovat identifikaci smlouvy a kupujícího a není-li použito formuláře pro odstoupení, může být provedeno v následujícím znění:
„Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:......... /." s uvedením data a podpisu kupujícího.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nároky prodávajícího na smluvní pokuty a úroky z prodlení; takovéto nároky je prodávající oprávněn uplatňovat i po odstoupení od smlouvy. 
5. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu zasláno nebo jiným způsobem vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, a to na náklady kupujícího. Zboží odeslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato. Zboží musí být prodávajícímu vráceno s kopií prodejního dokladu, nepoškozené, neopotřebené a je-li to možné v původním originálním obalu.
6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést posouzení oprávněnosti vrácení zboží, přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě splnění podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím v odstoupení od smlouvy.
7. Zakoupil-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, není ze zákona oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Prodávající těmto kupujícím však tuto možnost nabízí a tito jsou ve lhůtě čtrnácti (14) dnů rovněž oprávněni odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Při uplatnění tohoto nároku, bude kupujícímu účtován při vystavení opravného daňového dokladu administrační poplatek 100,- Kč bez DPH.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, kromě důvodů stanovených zákonem, pro níže uvedená porušení smlouvy, která se považují za podstatné porušení smlouvy:
a) prodlení kupujícího se zaplacením jakékoliv platby dle smlouvy, které bude trvat i po uplynutí čtrnácti (14) dnů od doručení písemné upomínky prodávajícího k úhradě dluhu;
b) v případě opakovaného porušování jiných povinností stanovených smlouvou a obchodními podmínkami;
c) vůči kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení.

XI. Sankce, smluvní pokuty
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakékoliv její části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.
2. Pro případ porušení smluvní povinnosti kupujícího sjednané v čl. VIII. odst. 5 nebo povinnosti kupujícího sjednané v čl. X. odst. 5 obchodních podmínek (zákaz zcizení a zatížení zboží, u nějž nedošlo k přechodu vlastnického práva, povinnost vrátit zboží po odstoupení od smlouvy) sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
4. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to ani, když výše náhrady škody přesáhne výši smluvní pokuty.
5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, má prodávající právo pozastavit další dodávky zboží kupujícímu, jakož i právo odmítnout kupujícímu servisní, prodejní a projekční podporu.
 
XII. Ochrana osobních údajů
1. V souvislosti s nakládáním s osobními údaji fyzických osob postupuje prodávající vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Kupující – fyzická osoba má práva vyplývající z těchto právních předpisů. Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly kupujícímu poskytnuty v písemné podobě před uzavřením smlouvy. Nadto si kupující může prohlédnout veškeré informace související se zpracováním osobních údajů na internetových stránkách prodávajícího. Tímto kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v písemných informacích poskytnutých před uzavřením smlouvy a na internetových stránkách http//:www.profigrass.cz/Predsmluvni-informace, zejména za účelem plnění smlouvy. Kupující se může s dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů obracet na prodávajícího, jako správce prostřednictvím e-mailu profigrass@profigrass.
 
XIII. Ostatní ujednání
1. Kupující bere na vědomí, že smlouva může být uzavírána s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Spotřebitelé mají možnost u zboží zakoupeného on-line zahájit také mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů on-line dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek bude prohlášeno za neplatné, nemá tato neplatnost vliv na ostatní ustanovení obchodních podmínek.
6. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2.2021
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz