Obchodní podmínky B2B

Všeobecné obchodní podmínky – podnikatelé

obchodní společnosti Profigrass s.r.o.
IČ 253 19 876
se sídlem Brno, Holzova 1527/9, PSČ 628 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25434


I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Profigrass s.r.o., IČ 253 19 876, se sídlem Brno, Holzova 1527/9, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25434 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy nebo dílčí kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který vystupuje v pozici podnikatele (dále jen „kupující“, prodávající a kupující společně jen „smluvní strany“).
2. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
3. Je-li ustanovení smlouvy odlišné od ustanovení těchto obchodních podmínek, přednost má ustanovení obsažené ve smlouvě.
4. Kupující může mít s prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, nebo může být kupujícím v provozovně prodávajícího nebo může učinit nákup prostřednictvím on-line objednávkového systému prodávajícího (e-shopu) na adrese www.profigrass.cz. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny typy smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím.
5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
6. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího (Profigrass s.r.o.) nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je koupě zboží nabízeného prodávajícím. Seznam zboží je uveden v internetovém on-line katalogu prodávajícího na adrese www.profigrass.cz, nebo v platném ceníku prodávajícího. U každé položky zboží na internetovém on-line katalogu je uvedena dostupnost, cena, popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr zboží kupujícím.
2. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony, jakož i ostatní parametry a údaje zboží uvedené na internetových stránkách, katalozích, cenících a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v objednávce výslovně uvedeny jako závazné a pokud nebyly v prodejním dokladu či přiloženém návodu na použití či předávacím protokolu výslovně specifikovány.
3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého nabízeného zboží.
4. Prodávající dodá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
III. Uzavření smlouvy
1. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace řádně vyplněné objednávky kupujícího.
2. Kupující uskuteční objednávku zboží písemně, a to emailem, popř. osobně v sídle společnosti nebo v provozovně prodávajícího, a dále je možné učinit objednávku prostřednictvím e-shopu po internetu – www.profigrass.cz. Ve výjimečných případech je možné učinit objednávku také telefonicky, přičemž telefonická objednávka musí být ze strany kupujícího potvrzena písemně, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne telefonické objednávky. Písemné nepotvrzení telefonické objednávky kupujícím nemá za následek neplatnost této objednávky, avšak prodávající má právo zboží pouze na základě telefonické objednávky nedodat (záleží na uvážení prodávajícího).  
3. Objednání prostřednictvím e-shopu. Je-li objednávka učiněna prostřednictvím e-shopu po internetu, má se za to, že objednávka je řádně vyplněna v případě, že jsou řádně a pravdivě vyplněny veškeré informace výslovně vyžadované elektronickým objednávkovým formulářem na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „elektronická objednávka“). Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupní smlouva vzniká odesláním elektronické objednávky kupujícím a přijetím objednávky na straně prodávajícího. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. 
4. Objednání prostřednictvím emailu. V případě objednávky učiněné písemně prostřednictvím emailu musí kupující uvést své identifikační údaje, popis zboží, katalogové a modelové číslo, množství zboží, způsob převzetí zboží (osobní odběr v sídle nebo v provozovně prodávajícího nebo dodání zboží přepravní společností), dodací adresu (nejedná-li se o osobní odběr), požadovaný termín plnění a způsob platby. Způsob platby má prodávající právo upravit dle vlastního uvážení v rozsahu dle čl. V. odst. 1 obchodních podmínek. Prodávající zašle kupujícímu akceptaci objednávky prostřednictvím e-mailové pošty, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Jestliže poskytovatel ve lhůtě dle předchozí věty tohoto článku objednávku neakceptuje, považuje se objednávka za odmítnutou. 
5. Objednávku je oprávněn kupující i prodávající bez udání důvodu zrušit do potvrzení objednávky prodávajícím. Změny v již zaslané a akceptované objednávce je možno provést pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. 
6. V potvrzení objednávky ze strany prodávajícího bude obsaženo:
- Specifikace objednaného zboží;
- Celková kupní cena včetně DPH;
- V případě osobního odběru, adresa provozovny, kde bude zboží k osobnímu odběru připraveno;
- V případě přepravy zboží, adresa, kde bude objednané zboží doručováno;
- Pokud objednané zboží není skladem, nebo jej není jinak možné dodat ve standardním termínu, informace o prodloužení doby dodání zboží;
 
IV. Kupní cena
1. Kupující je povinen za zboží zaplatit kupní cenu. Veškeré kupní ceny jsou smluvní a pokud není písemnou smlouvou stanoveno jinak, jsou kupní ceny stanoveny v souladu s platným ceníkem a nabídkou internetového obchodu, který je uveřejněn na internetových stránkách prodávajícího.
2. K ceně zboží uvedené v ceníku a nabídce internetového obchodu u jednotlivých položek zboží bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. V uvedených kupních cenách jsou zahrnuté veškeré poplatky a spotřební daně, jedná-li se o zboží, jejichž prodej vyžaduje účtování těchto poplatků zákony ČR. U zboží, jehož prodej vyžaduje zákony ČR vyčíslení poplatků zvlášť (např. Recyklační příspěvek), jsou poplatky uvedeny samostatně. Součástí kupní ceny zboží je také cena dopravy v rámci celé ČR, s těmito výjimkami: V případě objednávky zboží, které je označeno v e-shopu jako nadrozměrné a pro zboží v hodnotě nižší jak 5.000,- Kč bez DPH a pro zboží na dobírku, budou k ceně zboží připočteny náklady na přepravu dle smluvní přepravní společnosti (PPL CZ s.r.o. SCHENKER,  TOPTRANS EU, a.s. a další). 
3. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v ceníku a nabídce internetového obchodu nabídce internetového obchodu prodávajícího a jsou platné v době odeslání objednávky prodávajícímu.  
4. V případě registrovaných zákazníků (viz níže čl. X. těchto obchodních podmínek) může být z cen uvedených v ceníku kupujícímu poskytnuta individuální sleva v souladu se slevovým listem, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího http://profigrass.cz v sekci uzivatelsky-ucet. Individuální sleva může být poskytnuta také kupujícímu, který není registrovaným zákazníkem. V takovém případě je individuální slevový list předán kupujícímu v listinné podobě nebo mu může být zaslán prostřednictvím emailu. Individuální slevy, popřípadě podmínky jejich poskytnutí je prodávající oprávněn kdykoliv jednostranně změnit nebo zrušit.  
5. V případě zboží objednávaného prostřednictvím e-shopu prodávajícího může kupující využít speciálních časově omezených akčních nabídek, množstevně limitovaných doprodejových nabídek nebo zvýhodněných cen za balení. Tyto akční nabídky platí do vyprodání zásob při uvedeném počtu kusů nebo po dobu časově určenou.
6. Objedná-li kupující zboží v hodnotě do 1.000,- Kč bez DPH může být kupujícím účtován manipulační poplatek ve výši 10% z ceny zboží (minimálně 50,- Kč bez DPH).
7. Jelikož prodávající může ceny zboží v průběhu času měnit, platí, že pro zakoupené zboží platí kupní cena uvedená v ceníku nebo internetovém obchodu ke dni provedení objednávky. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně ceny zboží uvedené v ceníku, a to zejména v případech změn kurzu USD/CZK, změny cen ze strany dodavatelů nebo v důsledku změn právních předpisů. Každá změna ceny zboží je prodávajícím publikována na jeho internetových stránkách. Pokud má kupující s prodávajícím uzavřenu rámcovou kupní smlouvu, je kupující o této změně ceny v ceníku zboží kupující informován emailem. Změna ceny zboží je vůči kupujícímu účinná ode dne její publikace na internetových stránkách prodávajícího, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 
V. Platební podmínky
1. Kupní cenu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky kupujícího může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího.
b) na dobírku v hotovosti nebo platební kartou (umožňují-li to podmínky smluvního přepravce prodávajícího) v místě určeném kupujícím v objednávce jako dodací adresa.
c) předem převodem na účet prodávajícího. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1-5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno nebo připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude rezervováno po dobu deseti (10) pracovních dnů. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
d) na fakturu s odloženou splatností, délka splatnosti je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne dodání zboží, není-li individuálně sjednána odlišná splatnost, nebo je sjednána individuálně formou dodatku k rámcové kupní smlouvě. Právo prodávajícího fakturovat prodané zboží vzniká předáním zboží smluvenému dopravci, event. okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím při osobním odběru.
2. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
3. V případě bezhotovostní platby předem převodem nebo na fakturu s odloženou splatností je kupující povinen uvést na platebním příkazu také variabilní symbol platby (číslo faktury – daňového dokladu). 
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
5. Podmínkou pro možnost odběru objednaného zboží na fakturu s odloženou splatností (čl. V. odst.1 písm. d) obchodních podmínek) je uzavření platné rámcové kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a splnění následující podmínky:
     a) první dvě objednávky zboží, v celkovém součtu alespoň 20.000,- Kč, je kupující povinen uhradit hotově při osobním odběru, případně na dobírku, bude-li zboží zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce.
Po splnění podmínky uvedené výše (tento článek odst. 5 písm. a těchto obchodních podmínek) je kupujícímu uvolněn úvěrový rámec dle tohoto článku odst. 6 těchto obchodních podmínek a objednané zboží je možné hradit dle tohoto článku odst. 1. písm. d) těchto obchodních podmínek.
6. Pro kupujícího, který má platně sjednánu rámcovou kupní smlouvu a má splněnu podmínku dle odst. 5 písm. a) tohoto článku těchto podmínek stanovuje prodávající maximální výši svých pohledávek vůči kupujícímu pro smluvní období, a to tímto úvěrovým rámcem. V případě, že kupující přesáhne tento úvěrový rámec neuhrazenými fakturami, může prodávající dodat kupujícímu zboží pouze na dobírku nebo oproti platbě v hotovosti. V případě úhrady nezaplacených faktur, bude úvěrový rámec uvolněn. Úvěrový rámec je platný pouze za podmínky uzavření platné a účinné rámcové smlouvy kupní.
Úvěrový rámec 25.000,- Kč bez DPH - bez obchodní historie
Úvěrový rámec 40.000,- Kč bez DPH - s obratem nad 100.000,- Kč/rok
Úvěrový rámec 70.000,- Kč bez DPH - s obratem nad 150.000,- Kč/rok
Úvěrový rámec 100.000,- Kč bez DPH - s obratem nad 200.000,- Kč/rok
Úvěrový rámec 150.000,- Kč bez DPH - s obratem nad 250.000,- Kč/rok
7. Případné řešení reklamace zboží nemá odkladný účinek na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a na termín její splatnosti. 
8. Úvěrový rámec je standardně stanoven dle aktuálně platných obchodních podmínek v době zadání objednávky nebo individuálně. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že úvěrový rámec dle odst. 6 tohoto článku nepředstavuje odklad splatnosti jakýchkoliv faktur ani jinak neomezuje právo prodávajícího uplatnit svá práva na zaplacení splatných pohledávek za kupujícím. 
9. Faktury za odebrané zboží budou kupujícímu, který má vytvořen uživatelský účet na www.profigrass.cz zasílány v elektronické podobě ve formátu pdf a to na e-mailové adresy jím uvedené při registraci na webových stránkách prodávajícího a v rámcové kupní smlouvě. Faktury jsou následně archivovány v účtu kupujícího pod záložkou faktury a objednávky včetně zobrazování informace o stavu úhrady (uhrazeno/neuhrazeno). Doba archivace je omezena do konce března následujícího roku po vystavení faktury. Po tomto datu zůstávají v záložce faktury zobrazeny pouze faktury za aktuální kalendářní rok. 
10. Platbu kupní ceny za zboží nelze provést  platební kartou.
 
VI. Dodání zboží
1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží, v množství, druhu a typu, jež stanoví prodávajícím potvrzená objednávka.
2. V případě osobního odběru se dodání zboží uskutečňuje v sídle prodávajícího nebo v jiných provozovnách prodávajícího, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího http://www.profigrass.cz/kontakty. Osobní odběr zboží lze provést pouze v otevíracích dobách provozoven prodávajícího, které jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. V případě osobního odběru zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, je povinnost prodávajícího dodat zboží splněna podpisem kupujícího či odpovědného pracovníka na dodacím listu. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
3. Kupující je povinen si objednané zboží převzít nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od data uvedeném v potvrzení objednávky dle čl. III. odst. 6 obchodních podmínek.  Pokud ze strany kupujícího nedojde k převzetí zboží ve lhůtě uvedené v předchozí větě, zaniká povinnost prodávajícího objednané zboží kupujícímu předat a kupující není oprávněn se domáhat převzetí objednaného zboží.
4. O provedeném předání a převzetí zboží pořídí smluvní strany zápis ve formě dodacího listu, který bude opatřen podpisy smluvních stran, případně osob pověřených za ně zboží předat a převzít. V případě, že kupující odmítne zboží převzít v důsledku zjevných vad na zboží (popř. z důvodu poškození či vady obalu), je povinen tuto skutečnost zaznamenat na dodacím listu. Zboží se považuje za dodané i v případě, kdy kupující bez důvodu odmítne zboží převzít.
5. Odmítne-li kupující nebo jím pověřená osoba uvést své jméno a podpis na dodací list, zboží mu nemusí být vydáno a prodávající má právo výdej zboží odmítnout.
6. V případě přepravy zboží je povinnost prodávajícího dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu přepravci. Přepravce zboží dopravuje do místa dodání, kterým je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat také veškeré doklady vztahující se ke zboží a jeho užívání. Doba dodání zboží je plně závislá na možnostech přepravce. 
7. Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dle čl. III. odst. 6 obchodních podmínek, je objednávka standardně expedována do 24 hodin (neurčuje-li objednávka kupujícího pozdější termín plnění). Připadne-li den expedice na den pracovního klidu, je dnem expedice nejbližší nadcházející pracovní den. V případě, že bude objednávka učiněna do 10:00 hodiny pracovního dne, bude expedována týž den, bude-li to možné. Expedice zboží při objednání do 10:00 hodiny pracovního dne se nevztahuje na nadrozměrné zboží.
8. V případě objednávky většího množství zboží nebo zboží, které není dostupné skladem, se doba expedice může prodloužit v závislosti na objednávaném druhu zboží.
9. Kupující má povinnost prohlédnout a překontrolovat obal zboží, a to ihned po převzetí zboží od dopravce. Bude-li obal poškozený, má kupující povinnost ihned prohlédnout také zboží. V případě poškození či vady jak obalu, tak zboží, má kupující povinnost toto poškození ihned reklamovat přímo u dopravce a poté nejpozději do 24 hodin o takovémto poškození informovat písemně (i prostřednictvím emailu) prodávajícího. Nebude-li kupující reklamovat poškozený obal, potažmo poškozené nebo chybějící zboží postupem uvedeným v předchozí větě, nelze poté zboží již reklamovat u prodávajícího, pokud zákon, tyto obchodní podmínky nebo individuální dohoda nestanoví jinak. 
10. V případě nepoškozeného obalu zboží je kupující povinen dodané zboží převzít a bez zbytečného odkladu po převzetí zboží jej prohlédnout. V případě, že bude zboží vykazovat zjevné vady, je povinen tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejdéle však ve lhůtě 3 dnů ode dne převzetí zboží, a to písemně. Přičemž zjevnými vadami se rozumí vady zboží, které kupující měl a mohl zjistit při této prohlídce, a to např. vady v množství, typu a druhu zboží a dále vady spočívající v poškození, které je na první pohled zjevné. Kupující má tuto povinnost i tehdy, pokud jde o zboží, na které je poskytnuta záruka.
11. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem, kdy kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu zboží v plné výši, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut.
12. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, je-li zboží kupujícímu odesíláno. V ostatních případech přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím, případně jím pověřenou osobou.
 
VII. Nakládání s obaly
1. Prodávající se může dohodnout s kupujícím o odběru použitých obalů od jim dodávaného zboží a zajistit jejich ekologickou likvidaci ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění aktuálních předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění aktuálních předpisů. 
2. Poplatky vztahující se k ekologické likvidaci jsou již zahrnuty v kupní ceně zboží. 
3. Prodávající prohlašuje, že je zařazen do programu sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů firmy EKO-KOM a.s. a systému ekologického nakládání s elektroodpadem firmy REMA.
VIII. Povinnost vydat nezaplacené zboží
1. S ohledem na sjednanou výhradu vlastnictví se kupující zavazuje v případě prodlení s úhradou kupní ceny za zboží delší než 15 dnů, vydat nezaplacené zboží, a to nejpozději do 7 dnů ode dne porušení povinnosti, prodávajícímu. 
2. V případě, že v této lhůtě nebude zboží vráceno prodávajícímu, poskytne prodávající kupujícímu dodatečnou lhůtu k vrácení zboží, a to v délce 10 dnů. O poskytnutí této dodatečné lhůty bude kupující písemně informován výzvou zaslanou prodávajícím. 
3. Prodávající je povinen neprodané zboží převzít. O vydání a převzetí nezaplaceného zboží sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou případné škody na zboží. 
4. Odebrání dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit zboží, které zůstalo neodebráno prodávajícím zpět. 
5. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva není kupující oprávněn s dodaným zbožím dále disponovat, tedy zejména není oprávněn platně převést zboží na třetí osobu, zatížit jej zástavním nebo jiným právem, nebo je přenechat k užívání jinému. Kupující je povinen po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží chránit před jeho zničením, zcizením nebo poškozením, případně též zboží na své náklady pojistit.
 
IX. Záruka a reklamace
1. Prodávající odpovídá za vady na zboží, které nejsou vadami zjevnými, a jež se projevily na zboží ve lhůtě, ve které prodávající poskytuje na tyto vady zboží záruku. Záruka je poskytována za funkčnost, za způsobilost ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu, a to po dobu, po kterou prodávající poskytuje na toto zboží záruku. Vady musí být kupujícím v této záruční době písemně uplatněny. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení nebo na záručním listě. 
2. Záruční doby pro jednotlivé typy zboží jsou stanoveny v aktuálním a platném ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího, nebo v internetovém online katalogu u jednotlivých položek. Jelikož je prodávající oprávněn záruční doby v průběhu času jednostranně měnit, platí, že účinnost změny záruční doby nastává ke dni její publikace na internetových stránkách prodávajícího, s čímž kupující výslovně souhlasí. Takováto změna záruční lhůty se nevztahuje na již dodané zboží. Změny záruční doby jsou publikovány na internetových stránkách prodávajícího a současně je o změně záruční doby kupující informován prostřednictvím emailu, byla-li ze strany kupujícího emailová adresa prodávajícímu poskytnuta. 
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace dodat na vlastní náklady reklamované zboží prodávajícímu, uvést datum instalace a stručný popis závady nebo způsobu, jakým se vada projevuje. V případě, že bude kupující reklamovat zboží přímo v sídle prodávajícího, sepíše s ním reklamační technik reklamační protokol, jehož kopii kupující obdrží. Bude-li kupující reklamovat vadné zboží, je nutné, aby toto zboží bylo kupujícím předáno v čistém stavu. 
4. Prodávající/reklamační technik posoudí oprávněnost reklamace a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží. 
5. V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako oprávněnou, sdělí písemně tuto skutečnost kupujícímu spolu se způsobem řešení této reklamace. Způsob řešení reklamace je pouze na posouzení prodávajícího. Reklamace může být vyřízena těmito způsoby:
- odstraněním vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a odstraněním právních vad (dodání potřebných dokladů)
- odstranění vad opravou zboží, jedná-li se o vady opravitelné
- poskytnutí slevy z kupní ceny a vyhotovením dobropisu za reklamované zboží. 
6. V případě, že je reklamace oprávněná a vada je opravitelná, stanovuje si prodávající přiměřenou lhůtu k její opravě, a to v závislosti na závažnosti vady v délce minimálně 30 dní ode dne vyrozumění kupujícího o oprávněnosti reklamace. V případě, že je vada neodstranitelná, bude kupujícímu v této lhůtě zasláno zboží nové. Bude-li kupující reklamovat zboží přímo v sídle prodávajícího, může mu prodávající vyměnit vadné zboží za nové, bude-li to možné. 
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 
8. Prodávající neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravcem během přepravy ke kupujícímu. Odpovědnost za bezchybné doručení zboží přebírá po dobu přepravy smluvní přepravní společnost. 
9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Dále prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené vyšší mocí (např. blesk, záplavy apod.), za zboží, které bylo použito nebo namontováno způsobem v rozporu se specifikacemi a instrukcemi a nebylo použito k účelu, ke kterému je určeno, a dále za komponenty, které nejsou dodány společností Profigrass s.r.o., i když jsou používány ve spojení s výrobky dodanými společností Profigrass s.r.o. 
10. Prodávající neodpovídá ani za nepřímé, související nebo následné škody způsobené ve spojitosti se závadou komponentů dodaných společností Profigrass s.r.o., zahrnující ale neomezující se např. na škody na vegetaci, náklady na náhradní servis v době poruchy, poškození majetku nebo zranění osob v důsledku práce instalační firmy nebo nedbalosti apod.    
11. Prodávající dále neodpovídá za vady zjevné po uplynutí lhůty stanovené k oznámení těchto vad prodávajícímu dle čl. VI. odst. 9 a 10 obchodních podmínek.
 
X. Uživatelský účet v e-shopu
1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu na adrese http://profigrass.cz. v sekci „Můj účet.“ může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Při registraci do uživatelského účtu na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím použity rovněž při objednávání, popř. dodávání zboží, a jsou považovány za správné. 
2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
3. Prodávající může zrušit nebo zablokovat uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá. 
4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
XI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smlouva, dílčí kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva může být ukončena dohodou mezi smluvními stranami. Dohoda musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno datum, ke kterému končí platnost/účinnost této smlouvy. 
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, a to v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Doručením odstoupení od smlouvy smlouva zaniká. 
3. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. 
4. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nároky prodávajícího na smluvní pokuty a úroky z prodlení; takovéto nároky je prodávající oprávněn uplatňovat i po odstoupení od smlouvy.  
5. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu zasláno nebo jiným způsobem vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, a to na náklady kupujícího. Zboží odeslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato. Zboží musí být prodávajícímu vráceno s kopií prodejního dokladu, nepoškozené, neopotřebené a je-li to možné v původním originálním obalu. 
6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést posouzení oprávněnosti vrácení zboží, přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě splnění podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím v odstoupení od smlouvy, sníženou o případný storno poplatek. 
7. Kupující není ze zákona oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Prodávající však kupujícímu tuto možnost nabízí a kupující je ve lhůtě čtrnácti (14) dnů oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Při uplatnění takovéhoto odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu účtován při vystavení opravného daňového dokladu administrační poplatek 100,- Kč bez DPH. 
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, kromě důvodů stanovených zákonem, pro níže uvedená porušení smlouvy, která se považují za podstatné porušení smlouvy:
a) prodlení kupujícího se zaplacením jakékoliv platby dle smlouvy, které bude trvat i po uplynutí čtrnácti (14) dnů od doručení písemné upomínky prodávajícího k úhradě dluhu;
b) v případě opakovaného porušování jiných povinností stanovených smlouvou a obchodními podmínkami;
c) v případě prodlení s převzetím objednaného zboží;
d) vůči kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo kupující vstoupil do likvidace. 
9. Podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího je:
a) opakované přerušení nebo omezení dodávky zboží v rozporu se smlouvou. 
10. Strana, jež odstoupí od smlouvy v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany, má právo na náhradu nákladů spojených s tímto odstoupením. Tím není dotčen nárok této smluvní strany na náhradu škody ani úhradu smluvní pokuty. 
11. V případě rámcové kupní smlouvy se odstoupením od kupní smlouvy ze strany kupujícího dle ustanovení tohoto článku odst. 2 až 9 obchodních podmínek rozumí odstoupení od jednotlivé dílčí kupní smlouvy, rámcová smlouva zůstává v platnosti bez ohledu na odstoupení kupujícího od dílčí kupní smlouvy. 
12. Pokud je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena rámcová smlouva kupní, může prodávající odstoupit jak od jednotlivých dílčích smluv, tak i od samotné rámcové smlouvy kupní a ust. tohoto článku odst. 5, 6, 8 a 10 obchodních podmínek se pro odstoupení od rámcové smlouvy kupní použijí přiměřeně. 
13. V případě rámcové kupní smlouvy platí, že kterákoliv ze smluvních stran rámcové kupní smlouvy může ukončit rámcovou kupní smlouvu výpovědí. Výpověď rámcové kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně. 
14. Ukončení účinnosti smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy se nedotýká nároků smluvních stran na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na náhradu smluvních pokut a úroků z prodlení, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami, povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu za již odebrané zboží, jakož i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Byl-li dluh vyplývající ze smlouvy zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
 
XII. Sankce, smluvní pokuty
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakékoliv její části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení, a současně je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. 
2. Pro případ porušení smluvní povinnosti kupujícího sjednané v čl. VIII. odst. 5 nebo povinnosti kupujícího sjednané v čl. XI. odst. 5 obchodních podmínek (zákaz zcizení a zatížení zboží, u nějž nedošlo k přechodu vlastnického práva, povinnost vrátit zboží po odstoupení od smlouvy) sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. 
4. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to ani, když výše náhrady škody přesáhne výši smluvní pokuty. 
5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, má prodávající právo pozastavit další dodávky zboží kupujícímu, jakož i právo odmítnout kupujícímu servisní, prodejní a projekční podporu. Dále má prodávající také právo jednostranně změnit, pozastavit nebo zrušit kupujícímu sjednaný úvěrový rámec. O této skutečnosti má prodávající povinnost kupujícího informovat, a to písemně.   
 
XIII. Ochrana osobních údajů
1. V souvislosti s nakládáním s osobními údaji fyzických osob postupuje prodávající vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Kupující – fyzická osoba má práva vyplývající z těchto právních předpisů. Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly kupujícímu poskytnuty v písemné podobě před uzavřením smlouvy. Nadto si kupující může prohlédnout veškeré informace související se zpracováním osobních údajů na internetových stránkách prodávajícího. Tímto kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v písemných informacích poskytnutých před uzavřením smlouvy a na internetových stránkách http//:www.profigrass.cz/ Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju, zejména za účelem plnění smlouvy. Kupující se může s dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů obracet na prodávajícího, jako správce prostřednictvím e-mailu profigrass@profigrass.cz.
 
XIV. Ostatní ujednání
1. Kupující bere na vědomí, že smlouva může být uzavírána s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z aplikace vyloučena.
 3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 4. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, pak v případě doručování (zasílání písemností) smluvní straně platí, že se doručuje na poslední známou adresu dotčené smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, resp. adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Jestliže se při doručování poštou nepodaří doručit jedné ze smluvních stran písemnost jí určenou na poslední známou adresu a jiná adresa nebude odesílateli známa, považuje se třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, i když se o tom adresát nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně písemnost přijmout, je písemnost doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno. Platné a účinné je též doručování do datové schránky. Platným písemným doručením se míní také doručení emailem. Tímto způsobem je možno doručovat zejména informace o změně cen zboží, změně úvěrového rámce apod.
 5. Každá ze smluvních stran je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při uzavírání smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy, případně, o nichž se dozví při naplňování podmínek smlouvy, a které by mohly přivodit druhé smluvní straně majetkovou či nemajetkovou újmu. Kupující bere na vědomí, že veškeré informace o produktech prodávajícího, považuje prodávající za součást obchodního tajemství.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré údaje, které si smluvní strany při jednáních o uzavření smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy navzájem sdělí, se považují za údaje důvěrné a v této souvislosti se smluvní strany zavazují s nimi nakládat jako s údaji důvěrnými.
 7. Kupující přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
 8. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek bude prohlášeno za neplatné, nemá tato neplatnost vliv na ostatní ustanovení obchodních podmínek.
 9. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2.2021
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz