Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

1. Identifikace správce a kontaktní údaje.
Správcem údajů je společnost Profigrass s. r. o., IČ: 25319876, se sídlem Holzova 1527/9, Brno, PSČ 628 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 25434 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: + 420 544 234 046  , email: office@profigrass.cz.
Subjektem osobních údajů je zákazník.
2. Zpracovávané osobní údaje.
Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů či jinak poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):
 
a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, IČ, DIČ, sídlo podnikání), podpis osoby;
b) kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, jiné platební údaje, údaje spojené s předmětem plnění dle smlouvy, údaje o předmětu podnikání a další podnikatelské činnosti);
d) fotografie a obrazový záznam subjektu údajů;
e) historie zakázek, historie přijatých a dodaných služeb/zboží a historie dalších údajů bezprostředně souvisejících s právním vztahem, historie vystavených daňových dokladů, platební historie, záznamy vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů;
f) osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů, atd.
 
3. Účely zpracování.
Osobní údaje budou manuálně, elektronicky a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:
 
(i)  Sjednání a plnění smlouvy – dále uvedené osobní údaje jsou v tomto případě Správcem zpracovávány z důvodu, aby vůbec bylo možné smlouvy se subjektem údajů (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy apod.) uzavřít a poskytovat dle těchto smluv plnění. Za tímto účelem budou správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c). Tyto osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smlouvy.


(ii) Plnění povinností Správce vyplývající ze zákona - dále uvedené osobní údaje jsou v tomto případě Správcem zpracovávány za účelem plnění povinností Správce vyplývajících ze zákona (zejm. daňové, evidenční účely). Za tímto účelem budou správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého či přechodného bydliště, IČ, DIČ, sídlo podnikání, písm. e) – s výjimkou historie zakázek. Tyto osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále po takovou dobu od ukončení smluvního vztahu se Správcem, která je vyžadována právními předpisy;  


(iii) Ochrana právních nároků a majteku Správce a subjektů údajů - dále uvedené osobní údaje jsou v tomto případě Správcem zpracovávány z důvodu, aby mohlo v budoucnu dojít k určení, výkonu a obhajoby právních nároků Správce popř. i subjektu údajů po ukončení příslušné smlouvy (např. v případě sporu se zákazníkem, uplatňování nároků z titulu záruky, náhrady škody apod.).  Za tímto účelem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c), písm. e). Tyto osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání promlčecích lhůt všech nároků přicházejících v úvahu po skončení příslušné smlouvy, popř. i po dobu delší (pokud by došlo ke stavění promlčecí lhůty), nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. V případě osobních údajů  - údaje o dokladu totožnosti (bod 2. písm. a)) je Správcem uchovávána kopie dokladu totožnosti, a to pouze v případech smluvního vztahu nájmu movitých věcí. Tyto osobní údaje (uvedené na kopii dokladu totožnosti) budou zpracovávány jen po dobu trvání nájmu, resp. do doby vrácení pronajaté movité věci ze strany subjektu údajů; 
 
(iv) Poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing) - dále uvedené osobní údaje Správce zpracovává proto, aby mohl své zákazníky informovat o svých službách a produktech souvisejících s uzavřenou smlouvou jakož i o službách a produktech souvisejících s jinými službami či zbožím poskytovaných Správcem i osobami se Správcem propojenými, a nabízet je zákazníkům. Tyto informace a nabídky mohou být šířeny elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky. Za tímto účelem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b). Tyto osobní údaje budou pro tento účel spravovány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem.;


(v) Zkvalitnění poskytovaného zboží a služeb, zákaznická péče, marketingové kampaně prostřednictvím telefonického kontaktování, pořizování a užívání telefonní komunikace a telefonních nahrávek -  dále uváděné osobní údaje Správce bude zpracovávat pro výše uvedené účely, mezi které patří také např. hodnocení spokojenosti zákazníků, včetně následného zpracování výsledků tohoto hodnocení, realizace marketingových akcí apod. Za tímto účelem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) (kromě údajů o dokladu totožnosti), písm. b). Tyto osobní údaje budou pro tento účel spravovány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem.


(vi) Prezentace Správce – dále uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem jeho prezentace a za reklamními účely - tyto osobní údaje mohou být ukládány na webových stránkách Správce, profilech na sociálních sítích Správce. Za tímto účelem mohou být Správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. d). Tyto osobní údaje budou pro tento účel spravovány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu trvání prezentace Správce, nejdéle však po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem.
 
(vii) Analýza spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, včetně následného poskytování jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení (týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce) – Dále uvedené osobní údaje bude Správce v rámci výše vymezeného účelu zpracovávat také např. za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů, včetně následného zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to např. formou souborů cookies na svých webových stránkách. Při zpracování osobních údajů zpracovávaných za tímto účelem může být využíváno profilování, prediktivní modely, adresné analýzy spotřebitelského chování, a mohou být používána i automatizovaná rozhodování, vždy však pouze a výlučně s platně uděleným souhlasem ze strany subjektu údajů. Za tímto účelem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. f) a dále osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) zejména pak identifikační a kontaktní údaje, další osobní údaje týkající se plnění závazků z příslušné smlouvy. Tyto osobní údaje budou pro tento účel spravovány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem.
 
4. Právní základ pro zpracování.
Veškeré výše uvedené osobní údaje zpracovává Správce vždy na základě alespoň jednoho z právních titulů uvedených v čl. 6 GDPR. Jedná se o následující právní tituly:


(i) Uzavření a plnění smlouvy – na základě tohoto právního titulu zpracovává Správce osobní údaje zpracovávané pro následující účely zpracování dle bodu 3 výše:
 - Sjednání a plnění smlouvy dle bodu 3. odst. (i).


(ii) Plnění právní povinnosti - na základě tohoto právního titulu zpracovává Správce osobní údaje zpracovávané pro následující účely zpracování dle bodu 3 výše:
 - Plnění zejména účetních a daňových povinností dle bodu 3. odst. (ii).


(iii) Oprávněný zájem Správce - na základě tohoto právního titulu zpracovává Správce osobní údaje zpracovávané pro následující účely zpracování dle bodu 3 výše:
 - Ochrana právních nároků Správce a subjektů údajů dle bodu 3. odst. (iii);
 - Poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing) dle bodu 3. odst. (iv);


(iv) Souhlas se zpracováním osobních údajů - na základě tohoto právního titulu zpracovává Správce osobní údaje zpracovávané pro následující účely zpracování dle bodu 3 výše:
 - Zkvalitnění poskytovaných služeb, zákaznická péče, marketingové kampaně prostřednictvím telefonického kontaktování, pořizování a užívání telefonní komunikace a telefonních nahrávek dle bodu 3. odst. (v) a (vi);
 - Analýza spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, včetně následného poskytování jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení (týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce či jiných osob) dle bodu 3. odst. (vii).
 - Ochrana právních nároků a majetku Správce – v případě uchovávání kopie dokladu totožnosti v případech smluvního vztahu nájmu movitých věcí. Tyto osobní údaje (uvedené na kopii dokladu totožnosti) budou zpracovávány jen po dobu trvání nájmu, resp. do doby vrácení pronajaté movité věci ze strany subjektu údajů.
 
5. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně v elektronické i listinné podobě, nebo ve formě nahrávek hovorů, prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích, tak aby byl zamezen přístup neoprávněným osobám. Za účelem bezpečného zpracování osobních údajů Správce přijal technická a organizační opatření k jejich ochraně a vydal vnitřní předpis, který upravuje pravidla pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími činnost Správce.
Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to zejména:
- elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
- písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

a) Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajůSubjekt údajů má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinen poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek.
Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
-   subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
-   zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
-   Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
-   subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Na žádost subjektu údajů Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:
-   osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
-   subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
-   subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 -   osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
-   osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

b) Právo na přenositelnost osobních údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:
 -   osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;
-   jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo
-   zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

c) Právo vznést námitku
V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing, více viz bod 3. odst. (iv) výše) má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů, neexistuje-li jiný právní titul pro jejich zpracování.

d) Vyřizování žádostí subjektu údajů při uplatnění jejich práv u Správce
Správce umožňuje subjektu údajů podání žádostí v různých formách (zejm. v listinné podobě, elektronicky). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Správce subjekt údajů do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 
e) Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů:
Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 
6. Příjemci osobních údajů.
Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména o subjekty zajišťující přepravu a servis zboží, subdodavatelské subjekty, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, bezpečnostní agentura, správce IT, orgány veřejné správy na základě zákona, aj).
Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

Formulář pro odstoupění od smlouvy zde.

Cookies

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

  • zajištění fungování základních funkcí webu
  • uložení preferovaného jazyka
  • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
  • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách
Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail office@profigrass.cz.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz