0

Oblíbené

Profigrass.Favourite.HeaderEmpty
0
Košík je prázdný.
Přidat
Zvolené číslo neexistuje
Zadejte správné číslo
0

Předsmluvní informace

Společnost Profigrass s.r.o. ve smyslu ust. § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) sděluje budoucím zákazníkům v pozici spotřebitele (dále jen „Zákazník“) podstatné údaje a skutečnosti pro uzavření kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“).
 
I.
1. Prodávajícím je Profigrass s.r.o., IČO: 253 19 876, se sídlem: Holzova 1527/9, PSČ 628 00 vedená u KS v Brně pod sp. zn. C 25434, internetové stránky: www.profigrass.cz, E-mail:office@profigrass.cz  Infolinka: + 420 544 234 046 (dále jen „Prodávající“).

2. Na základě Smlouvy vzniká mezi Prodávajícím a Zákazníkem smluvní vztah, jehož předmětem je koupě zboží nabízeného Prodávajícím. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky – spotřebitelé. Prodávající nabízí zejména závlahové systémy, izolační technologie pro vodní plochy, zahradní osvětlení a dílčí komponenty pro tyto zmíněné kategorie produktů.
 
3. Způsoby dodání zboží jsou dle volby Zákazníka buď to osobním odběrem na v sídle prodávajícího a v jiných provozovnách prodávajícího, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího http://www.profigrass.cz/kontakty, nebo přepravou zboží do místa dodání, kterým je adresa, kterou Zákazník uvedl v objednávce
 
4. Kupní cena zboží je smluvní a vždy je stanovena v ceníku a nabídce internetového obchodu, které jsou umístěny na internetových stránkách Prodávajícího.  Ceny uvedené v ceníku a nabídce internetového obchodu u jednotlivých položek zboží jsou uvedeny včetně DPH, a v uvedených kupních cenách jsou zahrnuté veškeré poplatky (např. recyklační poplatek) a spotřební daně, jedná-li se o zboží, jejichž prodej vyžaduje účtování těchto poplatků zákony ČR. Součástí kupní ceny zboží je také cena dopravy v rámci celé ČR, s těmito výjimkami: V případě objednávky zboží – membrány Pond Gard, geotextílie, polyethylenové potrubí, pro zboží v hodnotě nižší jak 10.000,- Kč bez DPH a pro zboží na dobírku, budou k ceně zboží připočteny náklady na přepravu dle ceníku smluvní přepravní společnosti (PPL CZ s.r.o. nebo TOPTRANS EU, a.s.). Ceník těchto společností je uveden na internetových stránkách www.profigrass.cz
5. Kupní cenu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky Zákazníka může Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
(a) v hotovosti při osobním odběru v provozovně Prodávajícího.
(b) platební kartou při osobním odběru v kamenné prodejně Prodávajícího.
(c) na dobírku v hotovosti nebo platební kartou (umožňují-li to podmínky smluvního přepravce prodávajícího) v místě určeném Zákazníkem v objednávce jako dodací adresa.
(d) předem převodem na účet prodávajícího. Bankovní převod a připsání částky na účet Prodávajícího může trvat 1-5 dnů. Po připsání celkové částky na účet Prodávajícího, bude skladové zboží odesláno nebo připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude rezervováno po dobu deseti (10) pracovních dnů. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet Prodávajícího a nedomluví-li se Zákazník s Prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

6. V případě vadného plnění má Zákazník práva vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží nebude trpět vadou. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník vedle dalších nároků zejména právo: a) na odstranění vady, b) na přiměřenou slevu z ceny, nebo c) odstoupit od smlouvy; je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Zákazník uplatňuje svá práva z vadného plnění bezodkladně poté, co vadu zjistil. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník písemně na adrese Profigrass s.r.o., Holzova 1527/9, PSČ 628 00, nebo e-mailu: zavlahy@profigrass.cz. Uplatnění práva z vadného plnění musí vždy obsahovat označení Zákazníka a popis konkrétních nedostatků. Uplatnění práva z vadného plnění musí být vždy dostatečně určité, aby mohlo Prodávajícím objektivně posouzeno. Zákazník je oprávněn zvolit si způsob vyřízení reklamace v souladu se zákonem. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník vždy informován, a to písemně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, či poštovní zásilkou zaslanou na adresu bydliště Zákazníka, či jiným vhodným způsobem.

7. Prodávající odpovídá za vady na zboží, které nejsou vadami zjevnými, a jež se projevily na zboží ve lhůtě, ve které prodávající poskytuje na tyto vady zboží záruku. Záruka je poskytována za funkčnost, za způsobilost ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu, a to po dobu, po kterou prodávající poskytuje na toto zboží záruku. Vady musí být Zákazníkem v této záruční době písemně uplatněny. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Zákazníkem, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení nebo na záručním listě. Jelikož se záruční doby mohou v průběhu času měnit, platí, že pro zakoupené zboží platí záruční doba uvedená v ceníku ke dni provedení objednávky. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace dodat na vlastní náklady reklamované zboží Prodávajícímu, uvést datum instalace a stručný popis závady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.
II.
1. Pokud byla Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Prodávajícího nebo byla uzavřena distančním způsobem a Zákazník je spotřebitel, je Zákazník oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit dle § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, bez udání důvodu.
 
2. Pokud je odstoupení odesíláno, je dostačující odeslat písemné odstoupení v poslední den lhůty, aby byla dodržena lhůta pro odstoupení. Podepsané písemné odstoupení je nutno zaslat/předat Prodávajícímu na adresu: Profigrass s.r.o., Holzova 1527/9, PSČ 628 00, nebo zaslat na e-mailovou adresu: zavlahy@profigrass.cz.

3. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu zasláno nebo jiným způsobem vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, a to na náklady Zákazníka. Zboží odeslané Prodávajícímu zpět na dobírku nebude Prodávajícím převzato. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno s kopií prodejního dokladu, nepoškozené, neopotřebené a je-li to možné v původním originálním obalu.

4. Pro účely odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku může Zákazník využít vzorový formulář v příloze, není to však jeho povinností (ke stažení k dispozici též na webu: www.profigrass.cz/ /Predsmluvni-informace. Ve formuláři je Zákazník povinen zřetelně vyplnit údaje identifikující smlouvu, od které odstupuje, své jméno, příjmení, adresu, datum a místo podpisu a je povinen se podepsat).
III
8.   Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání či změně Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením či změnou Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Zákazník sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
9. Zákazník výslovně žádá Prodávajícího, aby s plněním svých povinností dle Smlouvy začal ihned po jejím uzavření, tedy před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Tímto není dotčeno právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření.

10.   V případě, že je Smlouva uzavírána pomocí technických nebo elektronických prostředků na dálku, Prodávající uchovává takto uzavřené smlouvy a Zákazníkovi budou na základě žádosti zpřístupněny. V případě, že Zákazník zjistí nedostatky, k nimž došlo při uzavírání smlouvy, může je opravit návratem do kroku předcházejícího potvrzení správnosti zadaných údajů, popř. zasláním požadavku na emailovou adresu: zavlahy@profigrass.cz.
11.  Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a pro jejich uzavření a plnění a komunikaci mezi stranami se použije český jazyk.

12.  Odpovědi na případné dotazy Zákazníka, další informace, formuláře, a další dokumentaci lze nalézt na webových stránkách Prodávajícího www.profigrass.cz. Zákazník se může na Prodávajícího případně též obrátit e-mailem, telefonicky či na korespondenční adresu uvedenou výše či jiným vhodným způsobem.
13. Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Zákazník v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy.
14. Tyto Předsmluvní informace jsou platné a účinné ode dne 17.2.2020 a jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího: www.profigrass.cz/Predsmluvni-informace.
15. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s výše uvedenými Předsmluvními informacemi seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, tyto informace jsou mu zcela jasné a případné nejasnosti mu byly řádně vysvětleny.

Příloha:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Adresát: Profigrass s.r.o., se sídlem: Holzova 1527/9, PSČ 628 00, IČO: 253 19 876
Oznamuji, že tímto v souladu s ust. § 1829 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuji od kupní smlouvy ze dne ………………[DOPLNIT DATUM] uzavřené mezi mnou a spol. Profigrass s.r.o., se sídlem: Holzova 1527/9, PSČ 628 00, IČO: 253 19 876..
Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………[DOPLNIT]
Datum narození: …………………………… [DOPLNIT]
Adresa spotřebitele: ………………………………………………[DOPLNIT]
V ……………………… dne ………………..[DOPLNIT]
Podpis spotřebitele : _______________________[DOPLNIT]

 

Máte dotaz?

Neváhejte se na nás obrátit.
Poradíme vám.